Pagdating ng islam dating standards today

Posted by / 11-Sep-2017 02:37

Pagdating ng islam

Batay sa sinabi niya r : “At sa lahat ng patakaran na inyong nararapat tuparin, ang higit na karapat-dapat na inyong tuparin ay anumang [kasunduang ng kasalan] na nagbibigay sa inyo ng kapahintulutang upang makipagtalik sa kanya”.

(Al-Bukhari: 4856 – Muslim: 1418) Itinakda ng Allah ang lalaki bilang tagapagtaguyod para sa babae, siya ay may pananagutan sa kalagayan ng babae, sa pagpapatnubay sa kanya at pangangalaga sa kanya, tulad ng pagtataguyod sa lahat ng kanyang kinasasakupan, at sa anumang ang ipinag-utos sa kanya [bilang tungkulin] ukol sa mga pananalaping pananagutan. An-Nisa’ (4): 34 Kabilang sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa ang kakayahan nito sa pagpapakaligaya at pakikipagtalik, at nakabubuti sa kanya ang magpaganda at maghanda para sa kanya, at kapag tumanggi ang babae sa pagtugon sa kanyang asawa sa pakikipagtalik, siya ay nasadlak sa ipinagbabawal at nagkasala ng malaking kasalanan, maliban kung siya ay may makatuwirang dahilan tulad ng Hayd (regla), pag-aayuno na obligado, karamdaman at ng mga nakakatulad nito.

Ang pag-aasawa ay kabilang sa pinakamatatag na ugnayan na pinahahalagahan ng Islam at ipinanghihikayat ito, at ito ay itinuturing bilang Kaparaanan ng mga Sugo (Tunghayan ang pahina 218).

At katotohanan, binigyan ng pagpapahalaga ng Islam ang mga alituntunin, ang mga kagandahang asal nito, at ang mga karapatan ng mag-asawa sa paraang mapangalagaan nito ang katatagan ng ugnayang pag-aasawa at mapanatili nito ang isang matibay at matagumpay na pamilya na kung saan ang mga anak ay pinagyayaman sa kabutihang asal at katatagan ng isip at pagkamatuwid sa pananampalataya at pagkamit ng kahusayan sa lahat ng mga aspeto ng buhay.

Maaari ding tawagan ka namin sa iyong telepono para tulungan ka na maging isang Muslim.

(Al-Bukhari: 3065 – Muslim: 1436) Kaya isa sa karapatan ng lalaki sa kanyang asawa na huwag papasukin sa kanyang tahanan ang sinumang kinasusuklaman niya.Para mapakinggan ang Pagsaksi [Shahada], I-click lamang ito o I-click ang “Live Help” para sa agarang tulong sa pamamagitan ng chat.Ang pagyakap sa Islam ay maaaring gawing mag-isa, subalit higit na mainam kung gagawin ito sa tulong ng isa sa aming mga tagapayo sa pamamagitan ng “Live Help”, upang sa gayun ay matulungan namin kayo na bigkasin ito ng tama at pagkalooban kayo ng mahahalagang piraso ng impormasyon at payo na sadyang inihanda sa mga bagong yakap para matulungan sila na magsimula sa kanilang natagpuang bagong pananampalataya.(Abu Daud: 2142) Kaya kinakailangan na pangalagaan ang likas na katangian ng babae na kaiba sa likas na katangian ng lalaki, at ang paghahanap upang suriin ang buhay sa lahat ng anggulo nito, sapagka’t walang sinuman ang nakakaligtas sa mga kamalian, kaya kailangan natin ang pagtitiyaga at pagsusuri sa positibong paraan, at ang Kataas-taasang Allah ay nagbigay-babala sa dalawang mag-asawa sa pagsusuri sa mga positibong anggulo. Surah Al-Baqarah (2): 237 At siya r ay nagsabi: “Huwag mapoot ang isang naniniwalang lalaki sa isang naniniwalang na babae, kung kinamumuhian man niya ang isang pag-uugali nito, siya naman ay nalulugod sa kanya sa iba pa nitong pag-uugali”.(Muslim: 1469) At binibigyang-diin ng Propeta r ang pangangalaga sa mga kababaihan at ang pakikisama sa kanila sa kabutihan at kahusayan kabilang na rito ang babala na ang likas na katangian ng babae sa sikolohiya at damdamin ay kakaiba sa lalaki, at ang pagkakaiba na ito ay isang kaganapan para sa pamilya, at kailangan na ang pagkakaiba na ito ay hindi maging dahilan ng pagkasira at paghihiwalay.

pagdating ng islam-11pagdating ng islam-69pagdating ng islam-47

Ang tanging gagawin lamang ng isang tao ay bigkasin ang pangungusap na tinatawag na Pagsaksi ng Pananampalataya [Shahada] na binibigkas ng: Ang mga salitang Arabik na ito ay nangangahulugan ng, “Wala ng ibang diyos maliban kay Allah, at si Muhammad ay Sugo ni Allah.” Sa sandaling ang isang tao ay sinabi ang Pagsaksi ng Pananampalataya [Shahada] ng may paninindigan at pagkaunawa sa kahulugan nito, magkagayun siya ay naging isang Muslim.